Koučink na zkoušku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMECH

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené s obchodní společností Praktická psychologie, s.r.o., se sídlem Údolní 222/5, 602 00 Brno, IČ 05966973 (dále jen Praktická psychologie).

1.2. Společnost Praktická psychologie s.r.o. poskytuje služby v oblasti psychologického poradenství, psychodiagnostiky a konzultační činnosti, a zajišťuje školení, tréninky, kurzy či workshopy v oblasti vzdělávání dospělých (dále také „služba“).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tedy mezi Praktickou psychologií a klientů kurzů a jakýchkoli dalších programů pořádaných společností Praktická psychologie.

1.4. Klientem či účastníkem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u Praktické psychologie objednala službu.

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

2.1. Smluvní vztah mezi Praktickou psychologií a klientem (klientkou) vzniká uhrazením zálohy na odměnu za poskytnutí služby na základě potvrzené písemné či elektronické přihlášky k výcviku či kurzu.

2.2. Přihlášení k participaci na konkrétním kurzu se provádí na základě odeslané a řádně vyplněné přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách praktickapsychologie.cz nebo koucovacivycvik.cz

2.3. Odesláním přihlášky a potvrzením obchodních podmínek na webových stránkách účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Klient obdrží na emailovou adresu vyplněnou v přihlášce potvrzení o podání přihlášky.

2.5. Na základě obdržené a řádně vyplněné přihlášky zašle Praktická psychologie klientovi zálohový daňový doklad dle platebních informací uvedených v detailu objednané služby na adresu emailu vyplněnou v přihlášce s údaji pro provedení platby prostřednictvím bankovního převodu. V případě, že bude nezbytné odstranit překážky pro pokračování v uzavření předmětné smlouvy, tak Praktická psychologie bezodkladně osloví klienta prostřednictvím emailu či telefonicky. Praktická psychologie si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby bez udání důvodu.

2.6. Vystavením zálohového dokladu potvrzuje Praktická psychologie účastníkovi rezervaci místa ve vybraném kurzu, a to do okamžiku uplynutí splatnosti tohoto zálohového dokladu. V případě, že nedojde k úhradě zálohy ve lhůtě uvedené v zálohovém daňovém dokladu, rezervace kurzu zaniká a Praktická psychologie jej nabídne dalším klientům.

2.7. U individuálně poskytovaných lekcí, pokud není ujednáno jinak, jsou vždy poskytnuté služby vyúčtovány na počátku nového měsíce na základě počtu odchozených lekcí v předešlém měsíci, např. výuky za měsíc září jsou vyfakturovány na začátku října.

3. Pravidla poskytování služeb

3.1. Nabídka kurzů a programů Praktické psychologie je uveřejněná na internetových stránkách (www.praktickapsychologie.cz) či v jiných propagačních materiálech a serverech a není závazným návrhem na uzavření smlouvy. Praktická psychologie si vyhrazuje právo kdykoli nabídku změnit, zrušit, a to bez předchozího upozornění.

3.2. Rozsah nabídky kurzů, jednotlivých lekcí či dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou společnosti Praktická psychologie platnou v době odeslání přihlášky.

3.3. Pokud není v detailu kurzu, služby uvedeno jinak, je Praktickou psychologií stanoven minimální počet klientů na kurz 8. Při nižším počtu klientů si Praktická psychologie vyhrazuje právo kurz nezahájit či službu neposkytnout a právo odstoupit od již uzavřených smluv. V takovém případě bude klientovi (klientce) nabídnut prostřednictvím emailu stejný kurz v jiném termínu, pokud nebude klient s touto změnou souhlasit či na tento email neodpoví do 5 dní, tak Praktická psychologie vrátí nejpozději do 5 dní uhrazenou zálohu.

3.4. Praktická psychologie si vyhrazuje bez uvedení důvodu nahradit lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu nepodaří zajistit lektora, je možné daný kurz zrušit nebo nabídnout účastníkům konání v náhradním termínu. V takovém případě se uplatní postup dle odstavce 3.3 tohoto článku.

4. Povinnosti účastníka kurzů Praktické psychologie

4.1. Účastník je povinen se při účasti na kurzu řídit pokyny společnosti Praktická psychologie a lektorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně společnosti Praktická psychologie.

4.2. Během účasti na kurzech společnosti Praktická psychologie nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kurzu, (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kurzu; a je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.

4.3. V případě individuálních lekcí poradenství, konzultací a koučinku či mentorinku je účastník lekce povinen se lektorovi omluvit nejpozději 24 hodin před konáním lekce. V jiném případě je lekce jako zmeškaná bez omluvy a bude účtována v souladu s platebními podmínkami.

4.4. V případě absence klienta na jakékoliv jeho části kurzu či výcviku (tj. v případě zmeškání, nemoci atd.) mu neposkytuje Praktická psychologie žádnou kompenzaci. Klient nemá právo na zařazení do následujícího kurzu stejného typu ani na žádnou jinou kompenzaci.

4.5. Nemůže-li se klient objednaného kurzu, u nějž zaplatil zálohu zúčastnit, pak je oprávněn zajistit za sebe náhradníka a informovat o tom Praktickou psychologii prostřednictvím emailu obsahujícím údaje o tomto náhradníkovi v rozsahu, jež jsou vyžadovány v přihlášce.

5. Odpovědnost za újmu

5.1. Účastník odpovídá za újmu, kterou způsobí společnosti Praktická psychologie nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu.

5.2. Společnost Praktická psychologie neodpovídá za jakékoliv újmu na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice či v důsledku nerespektování pokynů lektora Praktické psychologie.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Společnost Praktická psychologie je oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na její vůli jí znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kurzu) až po zahájení kurzu. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby (např. obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky).

6.2. Společnost Praktická psychologie je dále oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.3. Společnost Praktická psychologie je oprávněna bezodkladně vyloučit z kurzu takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých výuka probíhá.

6.4. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností společností Praktická psychologie plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kurzu.

6.5. Účastník má také právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit společnosti Praktická psychologie následující smluvní pokutu ve výši: (a) 50 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději 14 dní před zahájením kurzu; (b) 100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení 4 a méně dní před termínem zahájení kurzu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2020.

7.2. Společnost Praktická psychologie je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.praktickapsychologie.cz nebo koucovacivycvik.cz. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kurzu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takovéto změně účastník informován písemně emailem a na webových stránkách www.praktickapsychologie.cz nebo koucovacivycvik.cz. Pokud nebude účastník se změnami souhlasit, může smlouvu ukončit písemnou výpovědí, kterou doručí podepsanou na emailovou adresu: info@praktickapsychologie.cz  do 7 dnů ode dne účinnosti této změny, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Praktická psychologie s.r.o.
Údolní 222/5
602 00 Brno

Email: info@praktickapsychologie.cz
Telefon: +420 723 700 085